Kursusindhold

KURSUSINDHOLD OG VEJEN TIL CERTIFICERING

 

TIDSHORISONT

INDHOLD

MÅL

TRIN 1

Introoplæg i dagtilbud

Halvdagsworkshop 

(3 timer) +1

 

Introduktion, oplæg, øvelser og praktisk brug

Kickstart, motivation & engagement.

Aftale tidspunkter for opfølgning og Q&A   

Den Lærende Leg

Legeværdi

Læringsværdi

Ude og inde miljøer

Vi arbejder i grupper og i fælles plenum samt med workshops inde og ude

Videnshjulet, hvilke produkter er der på stuerne i dag

 

Legetyper, produkter og læringsrum

Hvordan implementeres legen i lærerplansarbejdet med det enkelte barn og med gruppen/stuen.

Hvordan matcher institutionens produkter lærerplansarbejdet.

Hvordan implementeres legemiljøer

TRIN 2

Refleksion og afprøvning af nye legetyper og produkter på stuerne

Estimeret til 2 måneder 

Ibrugtagning af ny viden og kortlægning af stuens produkter. Matche op med stuens årshjul eller husets planlægningsredskaber

Vide om og redskaber til at kunne matche produkter op imod

lærerplanstemaer/arbejdet.

Viden om og udvikling af nye eller nuværende læringsmiljøer

TRIN 3

Implementering af lærende leg og læringsmiljøer

Estimeret til et personalemøde 

+ 1-2 timer

Spørgsmål til udvikling af institutionens og stuens lærende leg. Indkøb af de produkter der relaterer til institutionens lege/læringsmiljøer.

Tilegnet konkret viden om hvilke produkter/tiltag der styrker legen og læringen. Implementering af den lærende leg i Institutionen, på stuen og i læringsmiljøer.

TRIN 4

Certificering

Møde og italesættelse af det som er implementeret. Hvorfor og hvordan?

STI- certifikatet modtages både fysisk og digitalt 

Synlig profilering og

implementering af STI Certifikatet

 

Modtage STI certifikatfolderen

 

Klædt på til forældrenes spørgsmål om det konkrete daglige arbejde med Lærende Leg og læringsmiljøer ude/inde.

Information til forældre og nye ansatte om institutionens STI certificerede profil

I ALT FOR KURSUSINDHOLD, METARIALER OG ENDELIG CERTIFICERING

kr. 18.000,- + moms og eventuel transport

Certificering/auditering følgende år kr. 4.800,- + moms og eventuel transport

Leg og læring går hånd i hånd og uden leg ingen læring og uden læring ingen leg.

Legens betydning har været igennem et paradigmeskift de sidste mange år.
Vi er gået fra den frie leg, til den lærende leg hvor det var læringen der var i fokus, til igen at italesætte legens betydning for barnets trivsel, udvikling og læring.

Dette fokus er sidst blevet italesat i undervisningsministeriets arbejdet med de nye styrkede læreplaner.

Når vi i denne kontekst taler om både leg og læring er det fordi, det i vores optik ikke kan stå alene.

Vi betragter legen på følgende måde:

Det er i legen barnet tilegner sig sin omverden på.

Det er i legen barnet bearbejder sine hverdagsoplevelser

Det er i legen barnets udvikles og lærer.

Det er i legen barnet tilegner sig sprog og sociale kompetencer.

Vi betragter læring som betegnelsen for alle de processer, der fører til at barnet udvikler:

Ny viden – Færdigheder - Kompetencer

Og det set i lyset af at det kan være både i forhold til kognitive, sociale, motoriske, adfærdsmæssige og følelsesmæssige færdigheder

Hvorfor blive certificeret og hvorfor skal vi som institution forholde os til STI certificeringen?

Vi lever idag i en globaliseret verden hvor konkurrencen om uddannelsespladserne og efterfølgende jobtilbuddene/jobbene bliver hårdere og hårdere.

Derfor søger forældrene til nutidens børn efter muligheder og løsninger for at sikre deres børn den bedste start på livet.

Det hele starter med valget af institutionen som skal være den rigtige.

Skolen som skal være den rigtige osv....

Det hele i en søgen efter at give barnet de bedste betingelser for at få den gode uddannelse og det gode job fremadrettet.

En STI certificeret Institution vil efter en certificering stå stærkere både fagligt og økonomisk.

Institutionen vil blive í stand til at matche produkter op imod lærerplanstemaer/arbejdet samt læringsmiljøet.

Institutionen vil blive endnu bedre til at indkøbe de rigtige produkter da det faglige personale vil tilegne sig konkret viden om hvilke produkter der styrker legen, læringen og udviklingen.

Derfor vil Institutionen være et stærkere tilbud for barnet og et bedre tilbud for forældrene hvor "den lærende leg" prioriteres.

Den STI certificerede Institution vil i tillæg stå langt stærkere end eventuelt de øvrige institutioner i (nær)området og på denne måde sikre sig "valget" hos forældrene.

Hvad sker der når I er blevet STI certificeret og hvordan sikre i Jer udbredelse af nyheden

Efter hele STI forløbet er gennemgået og Institutionen er endeligt STI godkendt, vil I opleve at der sker flere ting.....

I vil ligge alene i et område og det vil KUN være Jeres institution som er STI certificeret. Sådan vil det sansynligvis forholde sig i en rum tid fremover.

I vil blive mødt af forældre som søger Jeres institution alene pga. Jeres STI certificering.

I vil blive mødt af nysgerrige kollegaer som gerne vil vide mere.

I vil være i stand til at arbejde mere målrettet med børnene i legen og derfor vil I også på sigt få en langt større interaktion fra forældrene.

 

Forældrene vil begynde at spørge ind til hvilke produkter der virker i specifikke situationer for deres barn og hvilket stykke legetøj som styrker deres barn på specifikke områder.

I vil kunne give "nye" forældre en folder med hvor det kort beskrives hvad STI certificeringen indeholder og hvad der skal til for at blibe STI certificeres.

 

Vi anbefaler at invitere den lokale presse den dag I fejrer at I officielt er en STI certificeret institution. Der vil ALTID være en deltagende STI ansat med til sådanne arrangementer....